Mark Kouwenhoven

Ik ben een coach en trainer die energie krijgt als ik mensen (indi­viduen, teams, organ­isati­es) een stap verder mag helpen, zodat de samen­werking beter, makke­lijker en bovenal leuker verloopt.

Ik werk meer dan 15 jaar in projecten/progr­amma's als PM-er en Coach. Ik zorg voor een goede sfeer en randv­oorwa­arden die de samen­werking mogelijke maken en verbe­teren. Ik zorg dat iedereen de focus heeft op het te bereiken effect. En onderweg realiseren we een passend produ­ct/re­sultaat wat daarvoor nodig is.
Ik richt mij op een passende Attitude voor het gewenste gedrag (Behavior) in een veran­derende Cultuur (ABC) in organ­isati­es. De zgn. ABC-issues zijn de belan­grijk­ste succe­sfactor voor elk veran­dertr­aject en verbe­terin­itiat­ief. (zie ABC@WORK). Het is de basis voor een duurzame en waard­evolle samen­werki­ng.

Mijn passie is de mens en samen­werking tussen mensen verbe­teren. Ik leef op bij, met en door inter­actie, spelen = leren en serious games en business simulaties zijn geweldige instr­ument­en. Mijn hobby's zijn Projectmanagement en Risicomanagement.
Ik ben direct, energiek, positief, en neem mensen mee in mijn entho­usias­me, ik gebruik humor en zelfspot, spiegel en confr­onteer alles in dienst van het leren en mensen een stap verder helpen.

Zie ook: www.pmcoaching.nl en www.nthen.nl

Mark Kouwenhoven